Regulamin

Regulamin serwisów prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” 

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisów: badaniaprenatalne.pl, testynaojcostwo.pl, pewnytato.pl, genetyczne.pl, poronilam.pl, prekoncepcja.pl, zdrowokolorowo.pl, antyalimenty.pl, zdrowatarczyca.info, testy-nipt.pl, asklepios.org.pl (dalej łącznie Serwisy oraz każdy z osobna Serwis) oraz administratorem danych osobowych, jest Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocztowy: 40-224) zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170 (dalej Administrator).
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna (dalej Użytkownik).
 3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) między innymi określa zasady:
  1. świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  2. przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;
  2. zadawanie pytań dotyczących tematyki Serwisu przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest bezpłatne.

3. Dane osobowe

 1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku zadawania przez Użytkownika pytań przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny na danym Serwisie).
 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a następnie zostaną usunięte.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” skrytka pocztowa 2541 40-227 Katowice lub wysłać wiadomość email na adres: info@asklepios.org.pl
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w:
  1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);
  2. ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);
  3. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw ani też nie uzyskują do nich licencji.
 3. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest w szczególności zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5. Cookies

 1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje mechanizm „cookies”, tj. plików tekstowych, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Powyższe pliki umożliwiają rozpoznanie Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stronami Serwisu, nie służą one jednak do identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkowników.
 2. Administrator używa plików cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po Serwisie;
  2. tworzenia statystyk;
  3. weryfikacji i rozwoju oferty świadczonych usług.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” Użytkownika z Portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby:
  1. pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub
  2. każdorazowo w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat.
 5. Informacje na temat zarządzania plikami cookie oraz zmiany ustawień przeglądarek internetowych można uzyskać, korzystając z poniższych linków:
  1. Internet Explorer
   1. informacja w języku polskim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
   2. informacja w języku angielskim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
  2. Mozlilla
   1. informacja w języku polskim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85 czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   2. informacja w języku angielskim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
  3. Google Chrome:
   1. informacja w języku polskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   2. informacja w języku angielskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

6. Zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z Usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  3. niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;
  4. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;
  5. za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@asklepios.org.pl lub tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” skrytka pocztowa 2541 40-227 Katowice.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego 7.3 Regulaminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

8. Postanowienia pozostałe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 4. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem https://www.asklepios.org.pl/regulamin/.
Oceń artykuł